Replay DDay Portal

index of replays/

21684 total

Upload your own replay!


  1140. g6 » download(572 KB)
  team 1: 2011.Nicholas(92 APM)Super.C00l(85 APM)TST.Max_Lopez(106 APM)babyb4sh(8 APM)VNS_Diec_Phi(1 APM)
  team 2: [max]SirTuan(104 APM)menquadi(69 APM)CSM.lonely(108 APM)[Hn]hopao(4 APM)name..ngo1997(3 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 49:15 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (43)Downloaded
  Date Submited:2014-11-10 03:47:14
  Description:

  1141. G5 » download(482 KB)
  team 1: 2011.Nicholas(92 APM)9x.Lord.Cyber(115 APM)Super.C00l(0 APM)khatkhaoy(3 APM)boydiepvien(6 APM)
  team 2: [max]SirTuan(109 APM)menquadi(81 APM)pe.code(0 APM)3by.nEv3r.SmilE(5 APM)|CFFFF80FFFi(2 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 52:20 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (47)Downloaded
  Date Submited:2014-11-10 02:48:09
  Description:

  1142. g4 » download(418 KB)
  team 1: 3by.nEv3r.F1ght(157 APM)3by.nEv3r.SmilE(86 APM)
  team 2: 2011.Nicholas(81 APM)9x.Lord.Cyber(103 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 47:59 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (39)Downloaded
  Date Submited:2014-11-10 02:21:13
  Description:

  1143. Tuấn vs TOMYBO tiền k có chơi nét đánh card r burn ae tránh xa 2 con chó nay ra nhé » download(456 KB)
  team 1: QB.Just4Fun(7 APM)_Tuan(176 APM)Fraodo(6 APM)PeNgon(6 APM)CuopBien1988(132 APM)
  team 2: TST.Max_Lopez(97 APM)Sky.Thanh(106 APM)quancan(13 APM)LQQ.Quy(6 APM)TrAi.Cop.Xo.Ti(12 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\JDay199b | 45:42 | v1.23 W3XP
  Submit By:2 con chó rẻ rách dek bít ăn cắp of ông già dc bao nhiu tiền nữa ma bài đặt đánh card thua xog hẹn rồi khóa chát xù card rẻ rách vl
  (25)Downloaded
  Date Submited:2014-11-10 01:37:03
  Description:a e tránh xa 2 con chó này ra nhé..đưng bh đánh vs nó nhé..muốn nổi tiếng đâu có dễ =)))

  1144. Tuấn vs TOMYBO tiền k có chơi nét đánh card r burn ae tránh xa 2 con chó nay ra nhé » download(456 KB)
  team 1: QB.Just4Fun(7 APM)_Tuan(176 APM)Fraodo(6 APM)PeNgon(6 APM)CuopBien1988(132 APM)
  team 2: TST.Max_Lopez(97 APM)Sky.Thanh(106 APM)quancan(13 APM)LQQ.Quy(6 APM)TrAi.Cop.Xo.Ti(12 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\JDay199b | 45:42 | v1.23 W3XP
  Submit By:trùm burn card rủ danh card de tao sicaldal
  (20)Downloaded
  Date Submited:2014-11-10 01:32:20
  Description:

  1145. xich cho g3 » download(305 KB)
  team 1: 2011.Nicholas(95 APM)9x.Lord.Cyber(117 APM)
  team 2: 3by.nEv3r.SmilE(90 APM)3by.nEv3r.F1ght(158 APM)pe.code(1 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 33:17 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (35)Downloaded
  Date Submited:2014-11-10 00:31:26
  Description:

  1146. XIchcho g2 » download(98 KB)
  team 1: 3by.nEv3r.F1ght(163 APM)3by.nEv3r.SmilE(105 APM)Happypolla_vn(2 APM)
  team 2: 2011.Nicholas(120 APM)9x.Lord.Cyber(110 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 10:18 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (28)Downloaded
  Date Submited:2014-11-10 00:30:56
  Description:

  1147. Kash » download(107 KB)
  team 1: 3by.nEv3r.SmilE(24426 APM)9x.Lord.Cyber(887 APM)Happypolla_vn(129 APM)
  team 2: 2011.Nicholas(24884 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 17:01 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (30)Downloaded
  Date Submited:2014-11-10 00:30:41
  Description:

  1148. LastReplay » download(256 KB)
  team 1: 9x.Lord.Cyber(102 APM)2011.Nicholas(119 APM)
  team 2: 3by.nEv3r.SmilE(95 APM)3by.nEv3r.F1ght(155 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 25:57 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (24)Downloaded
  Date Submited:2014-11-10 00:30:23
  Description:

  1149. H » download(261 KB)
  team 1: 20K_1goi.Jet(4 APM)Fido(93 APM)trannhunhan(1 APM)Dz.Magician(2 APM)
  team 2: anhhungvodanh(77 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 41:46 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (28)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:53:48
  Description:

  1150. G » download(307 KB)
  team 1: anhhungvodanh(82 APM)SexyBoy111(1 APM)bigpapa9x(3 APM)chungdoi(1 APM)
  team 2: Fido(89 APM)Dz.Magician(3 APM)20K_1goi.Jet(6 APM)baby_shock(2 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 48:00 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (29)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:53:16
  Description:

  1151. F » download(157 KB)
  team 1: anhhungvodanh(81 APM)0lee(2 APM)20K_1goi.Jet(3 APM)ConGaiDungDai(1 APM)
  team 2: Fido(84 APM)T0mmy.B0(2 APM)Dz.Magician(1 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 25:41 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (25)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:52:57
  Description:

  1152. E » download(265 KB)
  team 1: Fido(100 APM)Dz.Magician(3 APM)SexyBoy111(1 APM)baby_shock(2 APM)chungdoi(2 APM)
  team 2: 20K_1goi.Jet(4 APM)_Tuan(2 APM)bigpapa9x(3 APM)ThieuGia.Euro(3 APM)anhhungvodanh(80 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 40:18 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (30)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:52:41
  Description:

  1153. D » download(157 KB)
  team 1: anhhungvodanh(81 APM)0lee(2 APM)20K_1goi.Jet(3 APM)ConGaiDungDai(1 APM)
  team 2: Fido(84 APM)T0mmy.B0(2 APM)Dz.Magician(1 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 25:41 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (19)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:52:11
  Description:

  1154. C » download(307 KB)
  team 1: anhhungvodanh(82 APM)SexyBoy111(1 APM)bigpapa9x(3 APM)chungdoi(1 APM)
  team 2: Fido(89 APM)Dz.Magician(3 APM)20K_1goi.Jet(6 APM)baby_shock(2 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 48:00 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (28)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:51:30
  Description:

  1155. B » download(261 KB)
  team 1: 20K_1goi.Jet(4 APM)Fido(93 APM)trannhunhan(1 APM)Dz.Magician(2 APM)
  team 2: anhhungvodanh(77 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 41:46 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (31)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:51:19
  Description:

  1156. A » download(265 KB)
  team 1: Fido(100 APM)Dz.Magician(3 APM)SexyBoy111(1 APM)baby_shock(2 APM)chungdoi(2 APM)
  team 2: 20K_1goi.Jet(4 APM)_Tuan(2 APM)bigpapa9x(3 APM)ThieuGia.Euro(3 APM)anhhungvodanh(80 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 40:18 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (25)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:51:06
  Description:

  1157. Xich cho Tiker2 vs mg4 GoodMoringGood » download(167 KB)
  team 1: senko(109 APM)
  team 2: TheFirst-Love(130 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\Download\JDay199b | 26:18 | v1.23 W3XP
  Submit By:Xich Cho GoodMoring G2
  (18)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:48:43
  Description:Xich Cho GoodMoring G2 ngu con ang?

  1158. dh4 vs mg2...... Senko » download(151 KB)
  team 1: senko(90 APM)
  team 2: TheFirst-Love(142 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\Download\JDay199b | 24:04 | v1.23 W3XP
  Submit By:Xich Cho GoodMoring G1
  (17)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:48:08
  Description:Xich cho ngu con ang? GoodMoring g1

  1159. dh4 vs mg2...... Senko » download(151 KB)
  team 1: senko(90 APM)
  team 2: TheFirst-Love(142 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\Download\JDay199b | 24:04 | v1.23 W3XP
  Submit By:Xich Cho GoodMoring G1
  (11)Downloaded
  Date Submited:2014-11-09 22:47:48
  Description:Xich cho ngu con ang? GoodMoring g1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 |
Counter Stats

MySpace Comments