Replay DDay Portal

index of replays/

21525 total

Upload your own replay!


  0. LastReplay » download(174 KB)
  team 1: 0vernight01(76 APM)pq.ng4y_th0(170 APM)
  team 2: bavuong911(149 APM)DK.ThanhQuang(104 APM)ThanhKhatMau(4 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\Download\JDay199b | 19:08 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (14)Downloaded
  Date Submited:2015-04-18 03:10:11
  Description:xich oc cho the loai 22. ao tuong suc manh vc

  1. LastReplay » download(175 KB)
  team 1: 0vernight01(97 APM)HolyFuckingGood(6 APM)
  team 2: bavuong911(154 APM)pq.ng4y_th0(4 APM)DK.ThanhQuang(4 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\Download\JDay199b | 27:40 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (8)Downloaded
  Date Submited:2015-04-18 02:46:00
  Description:xich oc cho ba. danh a nhu gai ngua

  2. LastReplay (2) » download(32 KB)
  team 1: kinghandsome(74 APM)CLemante(115 APM)SieuNhanVietTri(111 APM)MRLunBKA(166 APM)[DkNy]...Kiss(91 APM)
  team 2: GG.Halloween.01(59 APM)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DotA v6.69b | 03:19 | v1.24 W3XP
  Submit By:bo nguoi ta Fido hm kia ong tu khai lun kia
  (4)Downloaded
  Date Submited:2015-04-17 22:29:59
  Description:

  3. xich cho kutekem07 ngu hoc » download(146 KB)
  team 1: kutekem07(90 APM)
  team 2: XeBatCho-123(124 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 23:52 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (17)Downloaded
  Date Submited:2015-04-17 05:02:41
  Description:

  4. xich oc cho catloi davichi va dong bon )) » download(509 KB)
  team 1: Xua^nHinh(102 APM)girlxinhtrai(3 APM)NhjM88(124 APM)toanhvktqs(130 APM)lBUPBE_TINHDUC(4 APM)
  team 2: FEELLL(75 APM)76...QuangNgai(20 APM)20K_1goi.Jet(96 APM)BatKanDoj501(5 APM)catloi123(157 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 43:38 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (35)Downloaded
  Date Submited:2015-04-17 04:32:18
  Description:

  5. xich cho » download(176 KB)
  team 1: XeBatCho-123(127 APM)
  team 2: kutekem07(108 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 27:39 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (16)Downloaded
  Date Submited:2015-04-17 03:26:29
  Description:

  6. LastReplay » download(321 KB)
  team 1: 0vernight01(79 APM)IKLupIKing_baby(139 APM)pq.ng4y_th0(6 APM)
  team 2: bavuong911(131 APM)doilathedoem(172 APM)doc.co.cau_bai(5 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\Download\JDay199b | 34:42 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (22)Downloaded
  Date Submited:2015-04-17 03:02:21
  Description:oc cho ba vuong. choi du kieu ma van xap mat

  7. con cho\' thanhgiamdoc danh deo\' lai di » download(276 KB)
  team 1: ThanhGiamDoc(80 APM)kutekem07(1 APM)
  team 2: 2014.beep(90 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\JDay199b | 46:59 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (19)Downloaded
  Date Submited:2015-04-17 02:56:28
  Description:hành em anh cũng mệt đít vãi đái =]] a

  8. con cho\' thanhgiamdoc danh deo\' lai di » download(276 KB)
  team 1: ThanhGiamDoc(80 APM)kutekem07(1 APM)
  team 2: 2014.beep(90 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\JDay199b | 46:59 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (16)Downloaded
  Date Submited:2015-04-17 02:54:16
  Description:haha. này thì cấm mắt =]] mọi người xem, có luật nào cấm cắm mắt ở nhà k??? thế mà con chó ngu ThanhGiamDoc lại cấm =]] thua thì chấp nhận cmn đi, hs hs làm cm gì =]] vc cay haha

  9. LastReplay » download(103 KB)
  team 1: _DENHIMONG_(107 APM)
  team 2: trannhunhan(108 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 16:48 | v1.23 W3XP
  Submit By:g2
  (38)Downloaded
  Date Submited:2015-04-16 20:57:23
  Description:

  10. LastReplay » download(158 KB)
  team 1: _DENHIMONG_(102 APM)Legend.Tung(2 APM)
  team 2: trannhunhan(127 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 24:57 | v1.23 W3XP
  Submit By:g1
  (38)Downloaded
  Date Submited:2015-04-16 20:36:55
  Description:

  11. rf than` thah\' qa\' chaq » download(56 KB)
  team 1: TaoLa.Vic(155 APM)
  team 2: cho_xin_5_go(102 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 08:42 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (18)Downloaded
  Date Submited:2015-04-16 08:40:36
  Description:=]z

  12. » download(134 KB)
  team 1: b0njuscavalli(149 APM)
  team 2: ga_pro_1102(91 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 21:51 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (16)Downloaded
  Date Submited:2015-04-16 02:17:53
  Description:

  13. » download(134 KB)
  team 1: b0njuscavalli(149 APM)
  team 2: ga_pro_1102(91 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 21:51 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (16)Downloaded
  Date Submited:2015-04-16 02:17:39
  Description:

  14. oc cho g2 » download(117 KB)
  team 1: ga_pro_1102(71 APM)
  team 2: b0njuscavalli(156 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 19:39 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (18)Downloaded
  Date Submited:2015-04-16 02:17:27
  Description:

  15. oc cho g1 » download(245 KB)
  team 1: b0njuscavalli(152 APM)
  team 2: ga_pro_1102(73 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 41:13 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (22)Downloaded
  Date Submited:2015-04-16 02:17:11
  Description:

  16. xick 25 2 game ma van xl » download(379 KB)
  team 1: FEELLL(94 APM)_DENHIMONG_(105 APM)
  team 2: lLlegend.Killer(177 APM)ngay25.thang5(90 APM)KG.1(1 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\DDay\JDay199b | 42:27 | v1.23 W3XP
  Submit By:ga ma xl :)) xick 2 game van ly do =))
  (44)Downloaded
  Date Submited:2015-04-15 20:28:49
  Description:

  17. oc\' cho\' lejinmi » download(135 KB)
  team 1: RainNhung(73 APM)
  team 2: LeeJinMi.baby(100 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\JDay199b | 23:18 | v1.23 W3XP
  Submit By:thể loại đéo có trình,2g đéo win đc game nào chuyển sang rủ del acc =)) đến lúc thua thì lại chuyển sang sủa bậy =))
  (19)Downloaded
  Date Submited:2015-04-15 13:11:11
  Description:trinh` thi` deo co bay dat ru del acc

  18. LastReplay » download(285 KB)
  team 1: Love.Apollo(161 APM)Kentchou(97 APM)
  team 2: bavuong911(143 APM)Ken.Plus(128 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\dday\jday199b | 30:22 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (20)Downloaded
  Date Submited:2015-04-15 08:44:48
  Description:hanh ga t2

  19. zuric g1 » download(51 KB)
  team 1: 2014.beep(119 APM)
  team 2: zuric1002(117 APM)Computer (Normal)
  Ladder 1vs1/FFA with No Observers | aps\JDay199b | 07:57 | v1.23 W3XP
  Submit By:
  (22)Downloaded
  Date Submited:2015-04-15 00:44:02
  Description:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 |
Counter Stats

MySpace Comments